LO MIN HSUAN, Taiwan 2012

10146979243 _SDI2563 _SDI2561 _SDI2556 _SDI2486 _SDI2485 _SDI2484 _SDI1649 _SDI1652 _SDI1660 _SDI1662 _SDI1664 _SDI1665 _SDI1651 _SDI1655 _SDI1656 _SDI1657 _SDI1658 _SDI1663 _SDI1666 _SDI1667 _SDI1686 _SDI1688 _SDI1691 _SDI1696 _SDI1693 _SDI1698 _SDI1700 _SDI1701 _SDI1702 _SDI1704 _SDI1705 _SDI1722 _SDI2558